DREAM COME TRUE

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

LONG BIEN VOCATIONAL COLLEGE

KPI 2011Sinh viên ra trường làm được việc ngay, không phải đào tạo lại.    Sinh viên ra trường làm được việc ngay, không phải đào tạo lại.    Sinh viên ra trường làm được việc ngay, không phải đào tạo lại.    Sinh viên ra trường làm được việc ngay, không phải đào tạo lại.    Sinh viên ra trường làm được việc ngay, không phải đào tạo lại.    Sinh viên ra trường làm được việc ngay, không phải đào tạo lại.    Sinh viên ra trường làm được việc ngay, không phải đào tạo lại.    Sinh viên ra trường làm được việc ngay, không phải đào tạo lại.    Sinh viên ra trường làm được việc ngay, không phải đào tạo lại.    Sinh viên ra trường làm được việc ngay, không phải đào tạo lại.    
nap the garena nap the chien dich huyen thoai